Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

Тоон мэдээлэл

Анги дэвшилтийн хувь хэмжээ /2016-2018 он/

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах анги дэвшилтийн хувь хэмжээг сүүлийн 2 жилээр шинэчлэн дараах графикаар харуулав.


Тайлбар: Дээрх үзүүлэлтэнд анги, мэргэжил сольсон, нэмэгдсэн (гаднаас шилжиж ирсэн, улирлын болон жилийн чөлөөнөөс үргэлжлүүлэн суралцаж байгаа г.м) , шилжилт хөдөлгөөн тус тус орсон болно.

Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн тайлангаас авав.


Төгсөлтийн хувь хэмжээ

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах төгсөлтийн хувь хэмжээг сүүлийн 2 жилээр шинэчлэн дараах графикаар харуулав.


Тайлбар: Хугацаандаа төгссөн хувь хэмжээгд элсэж орсоноос хойш 4-5 жилд багтан төгсөж буй оюутнуудын тоон үзүүлэлтийг


Эх сурвалж: СЭЗИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн тайлангаас авав.


Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь

СЭЗИС-ийн өдрийн хөтөлбөрийн Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүдийн хувь дах төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн хувь хэмжээг сүүлийн 3 жилээр дараах зурагт харуулав.


Тайлбар: Дээрх судалгаанд 2013 оны төгсөгчдийн 89%, 2014 оны төгсөгчдийн 80%, 2015 оны төгсөгчдийн 92% нь тус тус оролцсон болно.

Эх сурвалж: Бакалаврын өдрийн хөтөлбөр болон СЭЗИС-ийн Оюутан Хөгжлийн төвийн судалгаанаас


Гарц үр дүнгийн үнэлгээ

1. Онлайн стратегийн тоглооом /Strategy simulation game/

Тус үнэлгээ нь GLO-BUS software Inc. байгууллагын бүтээгдэхүүн дээр оюутнуудын мэдлэг чадварыг симиляцийн аргаар хөгжүүлэх, бататгах зорилготой.

Зорилтот түвшин. Нийт 50-60 улс орны 3000-4000 орчим багууд оролцоход эхний 100-н байранд багтах
Үзүүлэлт 2013-2014 2014-2015
I хагас жил II хагас жил I хагас жил II хагас жил
Багуудын тоо 1 0 8 8
Давтамж 2 0 32 12

Нэг долоо хоногын туршид оролцож буй бүх багуудын хувьд Overall Score, EPS, ROE, Stock Price гэсэн 4 үзүүлэлтээр шилдэг 100 компани шалгаруулж, эрэмбэлдэг учир давтамж гэсэн үзүүлэлтэнд багуудын тоо давтагдаж болно. Багуудын тоо нь давтагдаагүй шалгарсан багуудын тоо болно.


  Үр дүнг сүүлийн гурван жилээр авч үзвэл:
 1. 2013-2014 хичээлийн жилийн 1-р улиралд нэг баг ТОР 100 д багтсан байна.
 2. 2013-2014 хичээлийн жилийн 2-р улиралд оролцсон багуудаас ТОР 100 д ороогүй.
 3. 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд оролцсон багуудаас 8-н баг ТОР 100 д багтсан байна.
 4. 2014-2015 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд оролцсон багуудаас 8-н баг ТОР 100 д багтаж чадсан байна.2. “Peregrine” тестийн үр дүн.

Зорилтот түвшин. СЭЗДС болон Агрегат: АНУ-с гаднах сургуулийн үр дүнгийн зөрүү 4%-иас бага байх. Төгсөх үеийн шалгалтын үнэлгээ элсэн орох үед өгсөн шалгалтын үнэлгээний зөрүү 10%-иас дээш байх

  Үр дүнг сүүлийн гурван жилээр харуулбал:
 1. 2012-2013 оны хичээлийн жилд бизнесийн санхүү хичээлээр СЭЗИС-ийн оюутнуудын үнэлгээ 9.2%-ийн өсөлттэй байсан бол 2013-2014 оны хичээлийн жилд өмнөх хичээлийн жилийн үзүүлэлтийг хадгалсан байна. Харин 2014-2015 хичээлийн жилд 2.6% -иар үнэлгээ буурсан нь зөвхөн төгсөн гарах үеийн үнэлгээгээр тооцсонтой холбоотой байх талтай.
 2. 2013-2014 оны хичээлийн жилд АНУ-аас гадна програмуудын агрегат бүлэгүүдээс 11.2%, монгол агрегат бүлгээс 13.7%-иар тус тус өндөр байна. Харин СЭЗИС-ийн оюутнуудын бизнесийн санхүү хичээлийн үнэлгээ 2014-2015 оны хичээлийн жилд АНУ-аас гадна програмуудын агрегат бүлгээс 8,8%, монгол агрегат бүлгээс 10,3%-иар тус тус өндөр байна. Эндээс харахад зорилтот түвшин хангагдсан болох нь харагдаж байна.
 3. Төгсөх үеийн оюутны үнэлгээг харахад 2013-2014 оны хичээлийн жилээс 2014-2015 онд 2.6%-иар буурсан байна. Энэ нь зорилтот түвшинг хангасан үзүүлэлт байна.


3. Уралдаан тэмцээнд гаргасан амжилт

Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2015-2016 Татварын олимпиад 1-р байр
19 дэх НББ-ийн олимпиад 1-р байр 3-р байр – 1
6-р байр – 1
7-р байр – 1
8-р байр – 1
2016-2017 20 дахь НББ-ийн олимпиад 1-р байр 1-р байр - 3
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2012-2013 Улсын анхдугаар санхүүгийн олимпиад SFV баг - 1-р байр
IFE баг – 2-р байр
2-р байр – 1
3-р байр – 1
Улсын 2 дахь банкны олимпиад TPO - 1-р байр 1-р байр – 1
3-р байр – 1
5-р байр – 1
2013 – 2014 Улсын 2 дахь санхүүгийн олимпиад Prima баг – 1-р байр
Athena баг - 2-р байр
1-р байр - 1
2-р байр – 2
Улсын 3 дахь банкны олимпиад 2-р байр – 1
2014 – 2015 Улсын 3 дахь санхүүгийн олимпиад Jow Dones баг - 1-р байр 1-р байр - 1
2-р байр – 2
Улсын 4 дэх банкны олимпиад IFE баг – Эрсдэлийн менежментээр шилдэг баг 1-р байр – 1
Бизнесийн сорил IFE баг – 1-р байр 1-р байр – 1
2015 – 2016 Улсын 4 дэх санхүүгийн олимпиад Y-Nots баг – 2-р байр
IFE баш – 3-р байр
2-р байр – 1
3-р байр – 1
Доктор Ц.Аюурзаны нэрэмжит улсын анх дугаар санхүүгийн олимпиад IFE баг – 1-р баг 2-р байр – 1
3-р байр – 1
Улсын 5 дахь банкны олимпиад IFE 2 – 1-р байр 1-р байр – 1
3-р байр – 1
2016 - 2017 Улсын 5 дахь санхүүгийн олимпиад UFE Simulators – 3-р байр 2-р байр – 1
CFA Research Challenge Competition UFE баг – 2-р байр
Улсын 6 дахь банкны олимпиад IFERAS – 1-р баг 1-р баг – 1
2-р баг – 1
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2011 – 2012 Улсын IT олимпиад 2-р байр
2012 – 2013 Улсын IT олимпиад 2-р байр
2013-2014 Улсын IT олимпиад 3-р байр
2014 – 2015 Улсын IT олимпиад 2-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад Тусгай байр
2015-2016 Улсын IT олимпиад 2-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад 3-р байр
2016-2017 Улсын IT олимпиад 1-р байр
Улсын хүний нөөцийн олимпиад 1-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2014-2015 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр
3-р байр
2014-2015 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр
3-р байр
2016-2017 Улсын математикийн олимпиад 2-р байр 2-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүн
2015-2016 “Ажил эрхлэлт болон цагийн ажил 2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр,
2-р байр
2016-2017 “Залуу сэтгэл зүйч 2017” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 3-р байр
2016-2017 “СЭЗИС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал” 3-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүнгээр
2017-2018 Б.Батбаяр - Ж.Цэвээний нэрэмжит судалгааны хурал 4-р байр
2017-2018 М.Оюу-Эрдэнэ, Бизнемийн эрх зүй эрдэм шинжилгээний хурал 1-р байр
2016-2017 А.Билгүүн, СЭЗИС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал 3-р байр
2016-2017 А.Билгүүн, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хурал 1-р байр
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Парламентийн мэтгэлцээн 2-р байр
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Эрдмийн од Алтан медаль
2016-2017 М.Оюу-Эрдэнэ, Парламентийн мэтгэлцээн 3-р байр
Academic years Уралдаан тэмцээн Гаргасан амжилт
Багаар Хувийн дүнгээр
2017-2018 Tugul-Erdene Batzorig – ACCA program, the second–year student. National English Speech competition: entitled “What is a cause you would like to fight for or already support?” organized by National University of Mongolia second place
2017-2018 Tungalag.A – Undergraduate program student Olympiad for Accounting English organized by Mandakh Burtgel University second place
2017-2018 Tuvshinsaikhan.B – ACCA program student Olympiad for Accounting English organized by Mandakh Burtgel University third place
2015-2016 “BMF” IFE Team Mongolia International Business English Olympiad first place
2015-2016 “RNC” IFE Team Mongolia International Business English Olympiad third place