UFE

Судалгаа, шинжилгээ

 1. СЭЗИС-ийн Судалгаа, эрдэм шинжилгээний бодлогын бичиг баримт 2019 оны 03-р сарын 15-ны А/54 тоот Pекторын тушаалаар батлагдсан.

 2. СЭЗИС-ийн Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаанд дараах стратегийн шинжтэй бодлогыг баримтална. Үүнд:
  1. Багш, оюутны судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил нь сургуулийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн тулхтай хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц байх шаардлага тавина.
  2. Ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлын нэгдмэл байдлыг хангана.
  3. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа, үр дүн нь үндэсний болон бүс нутгийн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц чанар хүртээмжтэй байх зорилготой ажиллана.
  4. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний санхүүжилтыг гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс тогтвортой хангах, санхүүжилт татсан судлаачдын идэвх санаачилгыг бодитойгоор дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ.

 3. СЭЗИС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл
 4. Судалгааг Тогтвортой хөгжлийн концепцтэй уялдуулах бодлого баримтална
  1. Багш, оюутны судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил нь сургуулийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн тулхтай хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц байх шаардлага тавина.
  2. Ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлын нэгдмэл байдлыг хангана.
  3. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа, үр дүн нь үндэсний болон бүс нутгийн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц чанар хүртээмжтэй байх зорилготой ажиллана.
  4. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний санхүүжилтыг гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс тогтвортой хангах, санхүүжилт татсан судлаачдын идэвх санаачилгыг бодитойгоор дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ.

 5. Эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээлүүд
 6. СЭЗИС нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлүүд хэвлэгдэн гардаг дараах сэтгүүлүүдийг тогтмол эрхлэн гаргаж байна. Үүнд:
  1. “Монголын эдийн засаг өчигдөр өнөөдөр” сэтгүүл
  2. “International journal of Management “
  3. Жил бүрийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
  4. “Economic Analytica” улс төрийн эдийн засгийн сэтгүүл