LOGO

Бакалаврын сургалтын хөтөлбөр
Бямба, орой, ухаалаг цахим сургалтын хэлбэрээр элсэлт эхэллээ
2019.11.25-2019.12.23

Мэргэжил

Санхүү
Бизнесийн удирдлага
Нягтлан бодох бүртгэл
Бизнесийн эрх зүй
Бүртгүүлэх

admission.ufe.edu.mn